Drainage in kruipruimte installeren

Drassige kleigrond in grote delen van Nederland

Nederland is vochtig...heel vochtig

In veel gebieden in Nederland is sprake van een permanent hoge grondwaterstand. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken wordt er veelal gebouwd op voormalig weidegrond, wat van oudsher goed geïrrigeerd werd. Dit soort gebieden wordt doorkruist door sloten en geulen om te zorgen voor een goede bewatering.Ten behoeve van de nieuwbouw worden deze geulen en sloten gedempt en voorzien van een nieuwe laag zand. Echter zijn de dichtgegooide geulen en sloten nog steeds veel minder dicht en ingeklonken en zal regen- en grondwater vaak de loop van de voormalige geulen en sloten gaan volgen.

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarbij een woning die op een dergelijke voormalige sloot is gebouwd, een permanente aanwezigheid van grondwater in de kruipruimte heeft die zelfs met een nieuwe laag zand c.q. bodemafsluiting maar tijdelijk droog is te krijgen.

In een dergelijk geval kan het aanbrengen van drainage in de kruipruimte(bodem) een goede oplossing zijn.

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Wat houdt een drainagesysteem in

Voor elke situatie is een oplossing op maat vereist, maar doorgaans betekent het dat er in de kruipruimte drainagebuizen (simpelweg een soort buizen met kleine gaten in de behuizing) worden aangebracht welke het water afvoeren naar hetzij de hoofdriolering van de gemeente (indien er voldoende afschot is) ofwel wordt het naar een pompput afgevoerd waar het weer weggepompt wordt naar de hoofdriolering van de gemeente (afschot of opschot maakt dan niet meer uit).

Effecten op fundering zijn belangrijk

Indien een kruipruimte geforceerd ontdaan wordt van water, kan het effect optreden dat er onvochtiging van de grond rondom de fundering gaat plaatsvinden waardoor de gehele kruipruimtebodem gaat zakken. Daarnaast kan leidingwerk zoals rioleringen en waterleidingen gaan zakken en scheuren of breken door de dalende kruipruimtebodem. In een dergelijk geval moet de kruipruimte dan weer opgehoogd worden.

Bij het aanleggen van een drainagesysteem moet er dus met meerdere factoren rekening worden gehouden.

Verzakking bodem kruipruimte

Bodem is dusdanig verzakt dat fundering compleet vrij hangt

Drainage rondom de woning ?

In combinatie met kruipruimte drainage kan ook een eerst lijns 'verdediging' drainage rondom de woning worden aangelegd om nieuwe toevoer van bijvoorbeeld regenwater op te vangen. Deze drainage zal ook aangesloten moeten worden op de hoofdriolering van de gemeente. Belangrijk hierbij is dat er rekening mee moet worden gehouden dat er vaker gesproeid zal moeten worden omdat de tuin veel minder vochtig zal zijn.

Aanleg riolering

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u werkzaamheden verrichten ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte . Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !